วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล

23 สิงหาคม พ.ศ. 2541

International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition

วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากลวันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition) ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันซึ่งประกาศโดยยูเนสโกเพื่อที่จะระลึกถึงการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก วันดังกล่าวได้รับเลือกโดยประธานบริหารยูเนสโกตามมติ 29 C/40 ในสมัยประชุมที่ 29 จดหมายเวียน CL/3494 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 จากอธิบดีได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนวันดังกล่าว วันดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากระหว่างคืนของวันที่ 22-23 สิงหาคม ค.ศ. 1791 บนเกาะเซนต์โดมีนิก (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเฮติ) ได้เกิดการลุกฮือของทาสซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเลิกการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก